HAKİMLER VE SAVCILAR KURULUNDAN NORMALLEŞME SÜRECİ İÇİN YENİ AÇIKLAMA

HSK Genel Kurulu da, yargısal faaliyetlerde kesintiye neden olmama, vatandaşların
sağlıklı bir ortamda hukuk hizmetlerini almalarını temin etme, “yeni normale” dönüş eylem
planı çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında durum değerlendirmesi yapma amacıyla,
29/05/2020 tarihinde, olağanüstü gündemle toplanarak, oybirliği ile aşağıda gösterilen
hususları kararlaştırmıştır.
1-Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi
yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları,
yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve
idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16/06/2020 tarihine kadar
ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanmasına devam olunmasına,
2-Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar
hariç) tüm yargısal faaliyetlerinin 01/06/2020’den itibaren başlatılmasına,
3-Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbirin 01/06/2020 tarihi
itibarıyla sonlandırılmasına,
4-Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine ait duruşma ve keşif dışındaki adli
hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından; suç ve suçluyla mücadele
işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, adli hizmetlerin
belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin yerine getirilmesine,
Her bir mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığının; dosyaların incelenmesi, notlanması,
gerekçeli kararların yazılması, tarafların duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duyulmayan
dava ve işlerin neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi
yargısal faaliyetler ile duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin işlemlerin sürdürülmesi
hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine,
5-Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla,
20/07/2020 tarihine kadar, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin
karşılanmamasına,
6-Daha önce Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel
Müdürlüğünün 13/03/2020 tarih ve 12362 sayılı yazıları ile idari izinli sayılan şahısların
kapsamı daraltıldığından, 01/06/2020 tarihinden itibaren yalnızca altmış yaş üstü kronik
rahatsızlığı bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarına,
Altmış yaş üzerinde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, kronik
rahatsızlıklarını belgeleyen doktor raporu ibraz etmeleri durumunda idari izin olanağından
istifade ettirilmelerine,
7-İdari izinli sayılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının baktığı mahkeme ve işler için,
mahallin şartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek, komisyon başkanları ve Cumhuriyet
başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,
8-01/06/2020 tarihinden sonra, yargı hizmetleri icra edilirken, Sağlık Bakanlığı’nın
belirlediği “adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gerekli tedbirler” talimatına ve Bilim
Kurulunun bu doğrultudaki önerilerine riayet edilmesine,
9-Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve
Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına,
Karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir